19.10.2017

Dlaczego komisja konkursowa tak wybrała?

Zwycięstwo koncepcji przygotowanej Maćków Pracownia Projektowa to efekt głosowania międzynarodowego jury konkursu. Z uzasadnień możemy się dowiedzieć co członkowie komisji docenili w nagrodzonych pracach, a co skrytykowali.

Pierwsza nagroda i 150 tysięcy złotych w Międzynarodowym Konkursie Architektoniczno-Urbanistycznym „Łasztownia.Nowe Serce Miasta” w Szczecinie otrzymała Maćków Pracownia Projektowa z Wrocławia:

Praca otrzymuje I Nagrodę za rozwiązanie problemu konkursowego najlepiej odzwierciedlające oczekiwaną równowagę pomiędzy odwagą zamiaru transformacji przestrzeni postindustrialnych i wprowadzenia w nie wielofunkcyjnej tkanki miejskiej, a racjonalnością i wynikającą z niej zamierzonej gęstości zainwestowania oraz propozycji wysokiej jakości łańcucha przestrzeni publicznych stanowiących nowy kościec przestrzenny Łasztowni. Zachowano charakter Wyspy Grodzkiej z niewielką, dopuszczalną interwencją w południowo-zachodnim narożniku. Wykazano znaczną wrażliwość w budowaniu relacji przestrzennych między kompleksem Starej Rzeźni a dopełniającymi lub otaczającymi go, wprowadzonymi nowymi formami. Nieco mechaniczna i repetytywna postać frontów wodnych nie zmienia odczucia dobrej skali projektu, a odstępstwa zaproponowane w układzie komunikacyjnym są akceptowalną modyfikacją nie destruującą oryginalnego zamierzenia. Praca odpowiada też na potrzebę kreowania marki „Floating Garden” oferując pas zieleni w miejscu dzisiejszej Trasy Zamkowej i inne rozwiązania uwzględniające potrzebę dostępu człowieka do obszarów zieleni. Pracę wyróżnia też dobry warsztat projektowy i graficzna czytelność, trafnie opowiadający o korzystnych walorach zaprojektowanej przestrzeni.

Jury dostrzega mankamenty, jakkolwiek nie przekreślające zalet pracy:

- zabudowa wzdłuż nabrzeży powinna być bardziej zdywersyfikowana pod względem typologicznym, równocześnie zapewniać powiązania z wnętrzem i aktywność bulwarów nadwodnych i publiczny charakter przestrzeni doń przyległych,

- zabudowa na Wyspie Grodzkiej powinna mieć bardziej subtelny i mniej arbitralny charakter,

- lokalizacja ważnego budynku użyteczności publicznej na zakończeniu - cyplu Łasztowni ma swoje uzasadnienie wówczas, gdy towarzysząca struktura generuje dla niej odpowiednie “zaplecze” w postaci ilości potencjalnych użytkowników oraz ciągłości i zwartości przestrzeni miejskich.

II nagroda zespol PARERGA w skladzie Bartosz Kowal (Szwajcaria), Wojciech Mazan, Bartlomiej Poteralski (Austria), Rafal Śliwa (Polska).

Praca otrzymuje II Nagrodę za odważną ideę wprowadzenia na terenie Łasztowni wysokiego stopnia urbanizacji, dużej gęstości zabudowy, która zdaje się przenosić ciężar centrum Szczecina tu, nad akweny wodne. Dostrzega się konsekwencję projektantów i pozytywną korektę układu mariny. Łasztownia implementuje podział, w którym honorowana jest struktura Starej Rzeźni, a Port Rybacki Gryf i część Portu Wolnocłowego mają w przyszłości podlegać dość zdecydowanemu przekształceniu. Praca demonstruje dobry warsztat prezentacyjny, oferuje system terenów zieleni wplecionych w obszar objęty konkursem. Istotnym walorem pracy jest wyraźna idea “najpierw parki – potem miasto” oraz szczegółowe ukształtowanie systemu parków i skwerów miejskich jako elementu krystalizującego plan Łasztowni.

Jury uznając bardzo wysokie walory pracy, ma jednak kilka zasadniczych zastrzeżeń:

- uważa się, że Wyspa Grodzka i Wyspa Zielona powinny pozostać zasadniczo niezabudowane,

- poprowadzenie powiązania komunikacyjnego w północnej części Wyspy Grodzkiej z zachodnim brzegiem Odry jest mało racjonalne i niedowiedzione w projekcie,

- przestrzenie zieleni zlokalizowano w miejscach, gdzie dziś ich nie ma, natomiast zlikwidowano tam, gdzie zieleń funkcjonuje, co trudno uznać za działanie realizacyjnie racjonalne,

- przedstawione w pracy rozwiązanie komunikacyjne nie uwzględnia zamierzenia inwestycji drogowych realizowanych w oparciu o projekt pod nazwą „Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”.

III nagrodę otrzymała para architektek - Aleksandra Krzywińska z Zielońki i Maja Matuszewska z Warszawy,

Praca otrzymuje III Nagrodę za interesującą propozycję ukształtowania całości obszaru Łasztowni jako terenu z dużym udziałem elementów zieleni w przestrzeni publicznej oraz o zróżnicowanej, a jednocześnie spójnej urbanistycznie strukturze obszaru. Równocześnie w pracy zaproponowano zdywersyfikowane formy architektury, tworzące spójny krajobraz dzielnicy. Tym samym idee zawarte w pracy w interesujący sposób realizują hasło „Szczecin – Floating Garden”. Dodatkowo, istotną wartością pracy jest zaproponowanie specyficznej typologii projektowanych kwartałów zabudowy, co pozwala na wprowadzenie daleko idących zróżnicowań w ramach spójnie zaprojektowanego układu urbanistycznego Łasztowni. Jury doceniło także jakość przestrzeni publicznych, ich poprawną relację i fizyczne powiązanie z wodą. Rozwiązanie pozwala także na bezkonfliktowe sąsiedztwo proponowanej zabudowy z zespołem Portu Rybackiego Gryf. Skala interwencji w obszarze budynków zabytkowych Starej Rzeźni jest prawidłowa i aktywizuje przestrzeń. 

Jury wyraża wątpliwość co do zasadności decyzji stworzenia dwóch mostów łączących obszar ze wschodnią częścią portu. 

Negatywnie ocenia się propozycje wprowadzenia intensywnej zabudowy w obszarze północnej części Wyspy Grodzkiej. 

Również niekorzystnym jest wprowadzenie znaczącego kompleksu parkingowego w przestrzeni pod obecnym fragmentem Trasy Zamkowej, co utrwala niską jakość przestrzeni tego rejonu oraz rozrywa całości struktury tego obszaru.

 

Bądź na bieżąco.
Zapisz się do newslettera.